2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2014 YILINDA KAZI ÇALIŞMALARININ BAŞLAMASI
Gevale Kalesi 2014 senesi kazı çalışmaları 04.08.2014-27.10.2014 tarihleri arasında yapılmıştır. 2014 yılı kazıları iki bölgede gerçekleşmiştir. İlki 2013 yılında kazısı yarım bırakılan kalenin kuzey yamacında yer alan tapınağın batı ve doğu yönlerinde devam etmiştir. İlk önce, geçen sene giriş açıklığı bulunan, batı yöndeki ana kayaya oyulan mekanların ortaya çıkarılması işlemi ile başlanılmıştır. Bu bölgedeki kazı çalışmaları sonucu ana kayaya oyulmuş dikdörtgen planlı bir mekan, güney-doğu istikametinde mihrabı andıran kaya oyma niş ile hayvan barınağı ve bunun müştemilatı mahiyetinde kaya oyma niş şeklinde yemlikler ve ip bağlamak için oyuklar tespit edilmiştir. Ayrıca kuzey-batı yönde bir adet sarnıç ile doğusundaki çalışmalarda ise ana kayaya oyulmuş nişler ile bir adet sarnıç ortaya çıkarılmıştır.
İkinci kazı bölgesi, dağın doruk noktasında esas yerleşim bölgesinde olmuştur. Yüzeyde taş temizliği ve bitki temizliği yapıldıktan sonra açmaların yeri tespit edilmiştir. Açmalar toplam sekiz adettir. Harita üzerinde gridleme yapıldıktan sonra, açmaların kordinatları belirlenmiş ve sayısal ortamda yerleri aktarılmıştır.
2014 yılı kazı çalışmalarında tuğla parçaları, çatı kiremidi, mermer yalak, sırlı ve sırsız seramikler, pitos parçaları, alçılar, cam bilezikler, sikkeler, ok uçları, taş gülleler, metal kullanım eşyaları vb. taşınabilir kültür varlıkları bulunmuştur. Buluntular üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra temizlenmek üzere Kon ya Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
Kazı bölgesinde çalışmalar sonlandırıldıktan sonra tüm açıklıkların üzeri kalın çadır muşambası ile kapatılmıştır. Açmaların etrafı da kum torbaları ile sarılmıştır.
Ele geçen veriler çeşitli sempozyum ve konferanslarla bilim dünyasına duyurulmuştur.